Certyfikat Bezpieczeństwa i Gwarancja

Nowinka 10.01.2010

Zasady gwarancji na łodzie wyprodukowane przez firmę 
„August” Zbigniew Augustynowicz        (GWARANT)

1. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

2. Napraw gwarancyjnych może dokonać wyłącznie: właściciel lub pracownik Firmy „August”

3. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich sprowadzenia.

4. Gwarancja obejmuje koszty wymiany lub naprawy uszkodzonych części zależnie od tego, co w danym wypadku okaże się najkorzystniejsze w ocenie gwaranta.

5. Rozpatrzenie roszczeń w ramach gwarancji będzie dokonane  po przedstawieniu zgłoszenia mailem.

6. Przy zgłoszeniu reklamacji konieczne jest przedłożenie dokładnego opisu wady ze zdjęciami oraz numeru seryjnego łodzi. Raport taki należy przedłożyć pisemnie niezwłocznie, nie później jednak niż 10 dni od dnia, w którym użytkownik po raz pierwszy dostrzegł wadę.

7. W momencie dostawy klient jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego odbioru towaru w obecności kierowcy i w przypadku ewentualnych zastrzeżeń, do opisania stanu towaru na liście przewozowym lub innym dokumencie wraz z podpisem kierowcy.

8. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy i może być rozpatrzona z oryginalnym dowodem zakupu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwy montaż dodatkowych elementów lub niewłaściwa obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.

9. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta napraw lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w łodzi bez wcześniejszej konsultacji i uzgodnienia z producentem, oraz nie obejmuje towaru, dla którego upłynęło więcej niż 24 miesięce od daty zakupu.

10. Ze względu na naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, niektóre z nich nie są objęte gwarancją; dotyczy to m.in. kabli, baterii, przycisków, elementów drewnianych, materacy, przewodów paliwowych. Materace powinne być chronione przed deszczem i innymi zjawiskami atmosferycznymi, mogącymi uszkodzić powierzchnię, przez Klienta w jego własnym zakresie.

11. Klient zobowiązany jest do pielęgnacji wszystkich elementów wykonanych ze stali nierdzewnej oraz dokonywania jej przeglądów, co najmniej 2 razy w sezonie. W przypadku pojawienia się śladów rdzy, klient zobowiązany jest do konserwacji tych miejsc dostępnymi na rynku środkami  ochrony i pielęgnacji.

12. Gwarancja nie pokrywa żadnych kosztów szkód ubocznych i następczych tj. m.in. kosztów transportu i podróży, montażu i demontażu dodatkowego wyposażenia i akcesoriów, kosztów związanych z utratą dóbr, uszkodzeniem ciała lub ze szkodami spowodowanymi innym podmiotom lub dobrom.

13. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia w zakresie naprawy gwarancyjnej, wszelkie powstałe koszty ponosi Klient.

14. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielonej gwarancji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Gwaranta.

 Zbigniew Augustynowicz